Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;gezond bewegen conform de richtlijn
  • Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Voor wie is de interventie en hoe kan iemand deelnemen?

Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

  • Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.
  • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. 

Hoe kan iemand deelnemen aan een GLI?
De huisarts stelt een diagnose aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig door voor een GLI.  Ook tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

In de Zorgstandaard Obesitas zijn de inclusiecriteria tot in detail uitgewerkt: deelnemers vanaf een matig verhoogd gezondheidsrisico kunnen deelnemen. In de tabel van de Zorgstandaard vind je meer achtergrondinformatie.

Wie mag de GLI leveren, en naar wie kan de huisarts verwijzen?

De competenties die een behandelaar nodig heeft, volgen uit de beschrijving van de effectieve GLI. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Behalve leefstijlcoaches, hebben de overige beroepsgroepen daarvoor wel een aanvullende (bij)scholing op het gebied van leefstijlcoaching gevolgd.

De GLI kan ook in een samenwerkingsverband geleverd worden. De huisarts kan iemand verwijzen naar een samenwerkingsverband van leefstijlcoach, diëtist en/of fysio- of oefentherapeut die gezamenlijk de benodigde competenties hebben om de effectieve GLI te leveren.

De sportclub wordt niet vergoed
De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere sport- en/of beweegmogelijkheden in zijn eigen omgeving.
Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt namelijk geen deel uit van de vergoeding voor de
GLI onder de Zvw.

Hoe zorgen we dat GLI wordt aangeboden door deskundige zorgverleners?
Zorgverzekeraars kunnen kwaliteitseisen opnemen in hun polis. Deze eisen zouden minimaal op het niveau van de competenties van een HBO-leefstijlcoach moeten liggen

Het Addendum van het Zorginstituut geeft nadere informatie hierover.

  • Voor wie: Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel 2.8 miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie.
  • Wat: Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden.
  • Door wie: Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren, bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten die aantoonbaar voldoen aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach.

Afspraak maken

U kunt voor GLI terecht bij onze gespecialiseerde fysiotherapeuten

webdesign & realisatie: dehoopenkoning.nl